دوره و شماره: دوره 17، شماره 55، پاییز 1393، صفحه 3-54