دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 3-57 
3. اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 20B38

صفحه 19-27

اصغر سلیمانی پور؛ بهروز قاسمی؛ جعفر راثی زاده غنی


5. مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی

صفحه 39-48

مریم اسماعیل پور؛ بهزاد نیرومند؛ احمد منشی؛ اسماعیل صلاحی؛ بهرام رمضان زاده


6. بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075

صفحه 49-57

محمد حسین شاعری؛ مرتضی شاعری؛ محمدتقی صالحی؛ سیدحسین سیدین؛ محمدرضا ابوطالبی