بررسی رفتار جدایش روی از محلول حاوی منیزیم حاصل از شستشوی فیلترکیک واحد های فروشویی ماده معدنی روی به روش استخراج حلالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

2 دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد

10.22076/me.2019.103493.1231

چکیده

فرآیند استخراج حلالی فلزات از محلولهای آبی حاوی ناخالصی ها همواره مورد توجه محققان مختلفی بوده است. در تحقیق حاضر جدایش روی از محلول‎های حاصل از شستشوی فیلترکیک‌ واحدهای فروشویی ماده معدنی روی در حضور ناخالصی منیزیم توسط استخراج‌کننده دی 2- اتیل هگزیل فسفریک اسید (D2EHPA) رقیق‌شده در کروسین موردبررسی قرار گرفت. آزمایش‌های متعددی به‌منظور بررسی اثر پارامترهای اصلی بر جدایش وبازدهی استخراج روی از محلول سولفاتی روی طراحی وانجام گرفت. تاثیر پارامترهای مختلف بر فرآیند استخراج شامل pH، غلظتD2EHPA، دمای واکنش و نسبت فاز آلی به آبی مورد ارزیابی واقع شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در شرایط بهینه 3-5/2=pH، 20درصدحجمی= [D2EHPA] و در دمای40 درجه سانتی‌گراد، درصد استخراج یون‌های روی و منیزیم به ترتیب برابر 95درصد و 10درصد بوده درحالی که∆pH0.5(Zn-Mg) در شرایط20 درصد حجمی D2EHPA بیش از1/5 به دست آمده است. همچنین در نسبت فاز آبی به آلی 1:1A/O= فاکتور جدایش روی از ناخالصی منیزیم در شرایط بهینه معادل 5010 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Zn separation behavior from solution contain Mg from a leaching solution of zinc filter cake by Solvent Extraction

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abutalebi 1
  • Majid Saneie 2
  • Javad Moghaddam 3
1 School of Metallurgy & Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 School of Metallurgy & Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Department of Materials Science, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

The solvent extraction process of metals from aqueous solution containing impurities has been the subjects of numerous studies. In the present work, separation of zinc from the solution of filter-cake leaching unit in the presence of Mg impurity was investigated using the D2-ethyl hexyl phosphoric acid (D2EHPA) extractant diluted in kerosene. Different experiments were carried out to evaluate the effects of main parameters on recovery and separation of zinc from the sulphate solution. Parameters affecting the extraction process such as pH, D2EHPA concentration, temperature, and organic to aqueous ratio were evaluated. Based on the results obtained at optimal conditions, the pH =2.5-3, [D2EHPA]=20%(vol/vol) and at 40 ° C, the extraction efficiency of zinc and magnesium ions were 95% and 10%, respectively, while the value of ΔpH0.5(Zn-Mg) factor was obtained more than 5.1 under the condition of [D2EHPA]= 20%(v/v). Also for the aqueous to the organic phase ratio (A/O) of 1: 1, an optimum zinc separation factor of 5010 was calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc Solvent Extraction
  • D2EHPA
  • Zinc Filter Cake
  • Magnesium

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1398