بررسی خواص پوشش MoS2-Ti ایجاد شده توسط فرآیند پراکنش مگنترونی DC

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه صنعتی بیرجند

2 استاد گروه مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکتری تربیت مدرس

10.22076/me.2019.70993.1151

چکیده

دی سولفید مولیبدن (MoS2) یکی از رایج‌ترین پوشش‌های روانکار جامد است که تاکنون با استفاده از روش‌های مختلفی، روی سطوح تحت سایش اعمال‌شده است. این پوشش به علت حساسیت بالا به رطوبت کارایی مناسبی در شرایط محیطی ندارد. یک روش برای کاهش حساسیت آن به رطوبت و اکسیژن هم رسوبی MoS2 با عناصر است. در این تحقیق پوشش‌های MoSx/Ti- به روش کندوپاش مغناطیسی جریان مستقیم، روی فولاد اعمال شد. نسبت تیتانیوم در پوشش با استفاده از تارگت های مختلف کنترل گردید. نتایج نشان داد که ضخامت و سختی پوشش های ایجاد شده به ترتیب 4-6 میکرومتر و 850-1400 ویکرز بود. میزان کریستالی ساختار با افزایش میزان تیتانیوم کاهش می‌یابد. حضور تیتانیوم در پوشش MoSx باعث بهبود چسبندگی و افزایش سختی پوشش می‌گردد. مقدار بهینه افزودن تیتانیوم برای ایجاد بهترین خواص سایشی پوشش MoSx (کمترین مقادیر ضریب اصطکاک و نرخ سایش) 5 درصد اتمی تعیین گردید. سایش ورقه‌ای و تریبوشیمی و خراشان با مکانیزم خیش ریز به‌عنوان مهم‌ترین مکانیزم‌های حاکم در سایش پوشش تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the properties of MoS2-Ti coatings produced by DC magnetron sputtering

نویسندگان [English]

  • mahdi akbarzadeh 1
  • morteza zandrahimi 2
  • ehsan moradpoor 3
1 university of birjanf
2 Department of Metallurgy and Materials science, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Jomhoori Eslami Blvd., Kerman, Iran
3 tarbiat modares
چکیده [English]

Molybdenum disulfide (MoS2) is one of the most widely used solid lubricants applied in different ways on the surfaces under friction. these coatings are very sensitive to water vapor and not suitable for applications in moist environments.. One way to improve the durability of a MoS2 film and also to reduce the deleterious effects of humidity and oxidation on its tribological performance is to co-sputter it with a metal in this study Ti-MoSx composite coatings were deposited onto AISI 1045 steel substrates by direct-current magnetron sputtering. The MoS2/Ni ratio in the coatings was controlled by sputtering the composite targets. The coatings were characterized X-ray diffraction (XRD), scanning electron miTioscopy (SEM), energy dispersive X-ray analysis (EDX), and nano-indentation and nano-sTiatch techniques. The tribological behavior of the coatings were investigated using the pin-on-disc test at room temperature. The results showed that the thickness, and the hardness of the coating were 4-6 µm, 850-1400 HV, respectively. The degree of Tiystallization of the composite coatings inTieased with inTieasing doped contents. The incorporation of Ti to MoSx coatings resulted in a considerable improvement of coating adhesion and hardness. The optimum doping level for Ti-MoSx coatings to show the best tribological properties,) with both the lowest friction coefficient and wear rate (was 5 atomic percent. The main wear mechanism of coating were delamination tribochemical and abrasive miTioTiacking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Molybdenum disulfide
  • Lubricant coating
  • Physical vapor deposition. Wear behavior
  • Friction coefficient

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1398