دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. روکش‌کاری لیزری پوشش کامپوزیتی تیتانیوم خالص تجاری با کاربید تنگستن-کبالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22076/me.2021.526233.1310

فرزاد خدابخشی؛ امین استقامت؛ سید فرشید کاشانی بزرگ


2. بررسی نظری ویژگی‌های الکترونی و ترموالکتریکی ترکیب Sb1-xAxNSr3، A=P, As, Bi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22076/me.2021.529203.1319

حمدا... صالحی؛ نرگس السادات موسوی نژاد؛ پیمان امیری


3. محاسبة ابتدا به ساکن ویژگی های اپتیکی ترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

10.22076/me.2021.523783.1307

حمدا... صالحی؛ ناصر ابراهیمی


4. مطالعه عددی بررسی عملکرد استنت های آلیاژ حافظه دار نایتینولی در هنگام تماس با شریان محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22076/me.2021.528087.1315

فردین نعمت زاده


5. مطالعه محاسباتی تأثیر خواص ماده بر رفتار استنت های آلیاژ حافظه دار نایتینولی برای استفاده در مجاری نای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22076/me.2021.529283.1320

فردین نعمت زاده؛ مهدی فراهانی؛ یوسف پاینده؛ حسین مستعان


6. ارزیابی رفتار تبلور آلیاژهای آمورف (x=1, 4, 7, 10) Mg65Cu30-xAgxY5 تولید شده به روش ذوب‌ریسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22076/me.2021.528639.1318

غلامرضا گردانی؛ مجید طاووسی؛ علی قاسمی