دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالعه تجربی و بهینه‌سازی پارامترهای موثر بر استخراج پرازئودیمیم و نئودیمیم از محلول لیچ آهن‌ربای نئودیمیم-آهن-بور با سیانکس 272

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22076/me.2021.130043.1290

حسام الدین گرزین؛ احد قائمی؛ علی ملکی


2. اثر عملیات پایدارسازی H321 بر ریزساختار، سختی و مقاومت به خوردگی مرزدانه‌ای آلیاژ آلومینیم نوردی AA5083

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.22076/me.2021.128765.1289

حسین احمدی درمنی؛ سعید شبستری؛ صابر فرمانی؛ حسین مومنی


3. مدل سازی، بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم های اکسیداسیون محصول 'بریکت سرد آهن و کربن'

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22076/me.2021.131118.1293

پویان پاک نهاد؛ مسعود عسکری


4. ساخت و بررسی سمیت نانو ذرات CuFe2O4 سنتز شده به روش سل ژل احتراقی برای کاربرد هایپرترمیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

10.22076/me.2021.136885.1299

مهدی طلایی؛ سید علی حسن زاده تبریزی؛ علی صفار تلوری


5. کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی ضخامت و سختی پوشش کاربید کروم ایجاد شده به روش حمام نمک مذاب (TRD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22076/me.2021.116769.1275

مهران تدین سعیدی؛ بابک قربانیان


6. تأثیر تغییرات فرکانس در فرآیند رسوب دهی الکتروشیمیایی پالسی بر ترکیب و مورفولوژی پوشش آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeMnNi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22076/me.2021.117504.1270

فاطمه یوسفان؛ علی اشرفی؛ سید محمود منیرواقفی؛ اینوت کنستانتین