کلیدواژه‌ها = نظریۀ تابعی چگالی
بررسی نظری ویژگی‌های الکترونی و ترموالکتریکی ترکیب Sb1-xAxNSr3، A=P, As, Bi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22076/me.2021.529203.1319

حمدا... صالحی؛ نرگس السادات موسوی نژاد؛ پیمان امیری


محاسبة ابتدا به ساکن ویژگی های اپتیکی ترکیب SnBi2Te4

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 10-17

10.22076/me.2021.523783.1307

حمدا... صالحی؛ ناصر ابراهیمی