کلیدواژه‌ها = گونۀ باکتریایی کلستردیدیوم احیا کننده سولفات