کلیدواژه‌ها = عملیات حرارتی بین دماهای بحرانی
اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 20B38

دوره 17، شماره 56، دی 1393، صفحه 19-27

اصغر سلیمانی پور؛ بهروز قاسمی؛ جعفر راثی زاده غنی