کلیدواژه‌ها = آلومینیوم 2024
مطالعه تجربی کمانش ورق FML تقویت شده با نانو رس

دوره 22، شماره 3، مهر 1398، صفحه 178-187

10.22076/me.2019.98376.1220

مهدی یارمحمدتوسکی؛ علیرضا محمدی