کلیدواژه‌ها = آلکیل تری‌متوکسی‌اکتا‌دسیل‌سیلان (TMOS)
1. سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عاملدارشده باآلکیل(Fe3O4@TMOS)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 275-283

وحید علیمحمدی؛ فائزه کاشانیان؛ سیدعلی سیدابراهیمی؛ مهران حبیبی رضائی؛ علیرضا باقرپور