کلیدواژه‌ها = اکستروژن برشی ساده
1. مطالعه و مقایسه روشهای اکستروژن برشی ساده و اتصال نورد تجمعی در بهبود خواص مکانیکی و ساختاری مس

دوره 21، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 118-128

امیرحسین اسلامی؛ مصطفی بلالی؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی