کلیدواژه‌ها = زمان آسیاکاری
تولید فاز آمورف در سیستمAl80Fe20به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 16-23

10.22076/me.2017.57729.1121

حمید سازگاران؛ جلیل وحدتی خاکی؛ سید ایمان وهاب زاده