نویسنده = محمدصادق ابروی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti

دوره 18، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 23-33

علیرضا صادقی اول شهر؛ اکرم صالحی؛ حسن مستجاب الدعوه؛ محمدصادق ابروی؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد