نویسنده = مصطفی موسوی زاده
اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی

دوره 20، شماره 4، دی 1396، صفحه 249-257

10.22076/me.2018.67249.1139

علیرضا حسنی عارفی؛ مصطفی حاجیان حیدری؛ مصطفی موسوی زاده؛ بهمن کروجی