نویسنده = عباس جهانبخش
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738

دوره 17، شماره 55، پاییز 1393، صفحه 19-27

عباس جهانبخش؛ بیژن عباسی خزایی؛ رضا بختیاری