نویسنده = محمد حسین شاعری
بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075

دوره 17، شماره 56، دی 1393، صفحه 49-57

محمد حسین شاعری؛ مرتضی شاعری؛ محمدتقی صالحی؛ سیدحسین سیدین؛ محمدرضا ابوطالبی